Fellesrådet for Afrika Meny

Fellesrådets informasjonsstrategi
2021 - 2025

FORMÅL MED STRATEGIEN

Informasjonsstrategien definerer Fellesrådets satsningsområder og presenterer mål for vårt kommunikasjonsarbeid. Dokumentet skal fungere som et verktøy for styret, sekretariatet, utvalgsledere, frivillige og øvrige medlemmer i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av Fellesrådets kommunikasjons- og påvirkningsarbeid. Strategien skal hjelpe organisasjonen å prioritere våre budskap bedre og kommunisere tydelig og målrettet. Informasjonsstrategien bør leses i sammenheng med Fellesrådets politiske plattform og handlingsplanen som vedtas av årsmøtet.

All kommunikasjon i ulike flater fra Fellesrådet skal være i tråd med våre etiske retningslinjer og vårt formål: Fellesrådet for Afrika skal utfordre forhold og strukturer i Afrika og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet. Organisasjonens arbeid hviler på tre hovedpilarer: Informasjonsarbeid, politisk påvirkning og solidaritetssamarbeid med sivilsamfunnsaktører på det afrikanske kontinentet. Strategien må leses i sammenheng med organisasjonens politiske plattform.

HOVEDFORMÅL MED FELLESRÅDETS INFORMASJONSARBEID
Fellesrådet ser informasjonsformidling som sitt viktigste bidrag i arbeidet for rettferdig utvikling i afrikanske land. Innsikt og forståelse om komplekse tematikker er avgjørende for at aktører i Norge skal kunne føre en god politikk som svarer på utfordringer og muligheter på det afrikanske kontinentet. En slik innsikt bygger på kunnskap om alt fra grunnleggende fakta til mekanismer som hindrer utvikling og rettferdighet.

Fire hovedformål med vårt informasjonsarbeid:
1) Være et senter for kunnskap om det tematikker på det afrikanske kontinentet for allmennheten, forskningsmiljøer, journalister, akademikere og studenter.
2) Bruke våre nettverk i Norge og på det afrikanske kontinentet til å informere og påvirke norske beslutningstakere på policynivå.
3) Utvide den norske debatten og belyse områder, konflikter og problemstillinger som får for liten oppmerksomhet, og der norske aktører spiller en aktiv rolle.
4) Engasjere til handling gjennom å skape et solid kunnskapsgrunnlag gjennom arrangementer, rapporter og kampanjer.

VIRKEMIDLER:
1) Representasjon: Ingen arrangementer i regi av oss skal være ‘all white all male’. I paneler der tema er knyttet til det afrikanske kontinentet, skal det alltid være minst en med afrikansk bakgrunn i panelet.
2) Faglig forankring: Alle diskusjoner i det offentlige rom skal være forankret i et faglig perspektiv og forskning spesielt av afrikanske forskere og forskningsinstitusjoner.
3) Tilgjengeliggjøring: Alle informasjonsarrangementer i seminarrekken Afrika Nå skal være gratis og åpent for alle. For å gjøre internasjonale spørsmål mer tilgjengelige for det norsktalende publikumet skal Afrika.no fortsatt være på norsk. Nettmagasinet skal fortsette å oversette journalister fra kontinentet.
4) Geografisk spredning: Fellesrådets aktiviteter skal også gjennomføres utenfor Oslo i strategiperioden. Det skal satses på Kristiansand, Tromsø, Trondheim og Bergen.
4) Bærekraft: Arbeidet skal knyttes til relevante bærekraftsmål
5) Samarbeid: Fellesrådet skal samarbeide med relevante aktører for å løfte frem tematikker som er aktuelle, som ikke får nok oppmerksomhet, eller som ikke blir diskutert.
6) Informasjonsarbeidet til Fellesrådet skal være knyttet til organisasjonens øvrige arbeid med internasjonal solidaritet og politisk påvirkning. Det skal i strategiperioden arbeides for å skape tydeligere korrelasjon mellom de ulike pilarene for Fellesrådets arbeid.

Kommunikasjonsmål
Dette er de overordnede målene for Fellesrådets kommunikasjonsarbeid, inkludert politisk påvirkning, og vil være prioritert for organisasjonens kommunikasjonsarbeid for perioden. Målene svarer til utfordringene og mulighetene slik de er presentert over.

Fellesrådet skal:

 1. Fortsette å være den tydeligste aktøren i Norge på afrikanske tematikker.
 2. Være et naturlig kontaktpunkt for de som jobber med tematikker på det afrikanske kontinentet i Norge.
 3. Sette dagsorden i konkrete saker og reagere på andres medieutspill i dagsaktuelle saker.
 4. Ha god beredskap for å kunne respondere raskt i aktuelle nyhetssaker som berører vårt geografiske fokus og relevante tematikker.
 5. Skape oppmerksomhet rundt våre tematiske satsningsområder og kampanjetema på hjemmeside, sosiale medier og arrangementer.
 6. Samarbeide med andre relevante aktører som jobber med samme tematikk for å bygge partnerskap og nå ut til flere av målgruppene.
 7. Avholde møter med relevante politikere og andre aktører som har innflytelse eller betydning for politisk og økonomisk utvikling i afrikanske land for å styrke kunnskapen om ulike tematikker og sørge for at norsk politikk overfor afrikanske land bygger på rettferdighet og bærekraftighet.
 8. Tilegne både organisasjonen og våre målgrupper større kunnskap om sammenhengene mellom den politikken som føres i Norge og hva denne betyr for utvikling på det afrikanske kontinentet.
 9. Fortsette å basere våre innspill og informasjonsformidling på samarbeid med vårt eksterne nettverk av akademikere, aktivister og sivilsamfunnsorganisasjoner i afrikanske land.
 10. Motvirke forenklede, fordummende og unyanserte stereotypier av afrikanske land og befolkningen her ved å fremheve afrikanske kilder og stemmer i vårt informasjonsarbeid.

HOVEDTEMA FOR STRATEGIPERIODEN
Tematisk skal Fellesrådet fortsette sitt arbeid med demokrati og menneskerettigheter og økonomisk vekst og norsk næringsliv på det afrikanske kontinentet. Nytt for perioden blir et mer spesifikt og større fokus på klimadebatten på det afrikanske kontinentet. Fellesrådet skal i strategiperioden ha et geografisk regionalt hovedfokus hvert år. Disse regionene er de fem ulike økonomiske sonene på kontinentet; vest, øst, sentral, nord og sørlige Afrika. Dette for å lettere ha et tydelig fokus på informasjonsarbeidet både internt og eksternt. Fokuset skal ikke ekskludere organisasjonen fra å uttale seg om aktuelle saker på kontinentet.

Målgrupper

Fellesrådet identifiserer seks målgrupper for vårt informasjonsarbeid:

 1. Beslutningstakere i norsk politisk ledelse og forvaltning: Å informere og påvirke beslutningstakere i Norge er et viktig mål for Fellesrådet. Vi ønsker at norske myndigheter har menneskerettighetene som utgangspunkt i sin kontakt og dialog med afrikanske statsledere og næringslivsledere.
 2. Norsk næringsliv etablert i afrikanske land: Å være i dialog med men også inneha rollen som vaktbikkje overfor norske næringslivsaktører på det afrikanske kontinentet er et mål for Fellesrådet. Særlig arbeidet med aktsomhetsvurderinger og ivaretakelse av menneskerettighetene vil være et fokus i strategiperioden.
 3. Journalister: I alt vårt informasjonsarbeid samarbeider vi bredt med kontakter på kontinentet. Dette for å sikre faglighet og legitimitet i informasjonen vi tilbyr de som tar kontakt med Fellesrådet.
 4. Studenter og akademikere/forskningsinstitusjoner: Norske studenter og akademikere med interesse for og kompetanse om ulike afrikanske tematikker en viktig del av både vårt faglige arbeid og vårt frivillige engasjement.
 5. Diasporagrupper: Fellesrådet har kontakt med flere diasporagrupper. De gir et unikt bilde av situasjonen i sitt opprinnelsesland. Fellesrådet fungerer som en kanal der disse gruppene kan nå norske beslutningstakere. Dette samarbeidet vil bli utvidet i løpet av strategiperioden, og vi håper også å nå diasporagrupper i andre deler av landet.
 6. Nordmenn med afrikansk tilknytning eller bakgrunn: Vi ønsker at nordmenn med afrikansk bakgrunn skal se på Fellesrådet som en faglig og interessant organisasjon som representerer ulike afrikanske lands virkeligheter på måter de kjenner seg igjen i. Vi trenger også nordmenn med afrikansk bakgrunn i organisasjonen for å få inn nye perspektiver og kunnskap som kan drive arbeidet fremover og holde oss relevant.
 7. Befolkningen som helhet: ‘Mannen og kvinnen i gata’ har ofte for lite kunnskap om afrikanske tematikker og oppfatningen av et kontinent med 55 land er ofte unyansert. Disse oppfatningene ønsker vi å utfordre ved å nå ut til befolkningen som helhet når vi utformer kampanjer, skriver kronikker og driver informasjonsarbeid.


VÅRE PRIORITERTE KOMMUNIKASJONSKANALER

Fellesrådet benytter seg av en rekke ulike kanaler og plattformer for å formidle nyansert informasjon om afrikanske tematikker, med afrikanske kilder og stemmer som en bærebjelke i vårt informasjonsarbeid. Sosiale medier er stadig i endring og Fellesrådet må kontinuerlig ta stilling til hvilke kanaler som er mest effektive for å nå ut til våre målgrupper og hvilke kanaler de ulike målgruppene benytter seg av.

Afrika.no
Afrika.no ble lansert som en del av Afrika.no sin kommunikasjonssatsning i 2015, og har siden den gang publisert artikler ukentlig. I 2019 besluttet redaksjonsgruppen, i samråd med ansvarlig redaktør, at nettmagasinet skal jobbe etter de prinsipper som er definert i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, noe som bidrar til å posisjonere oss tydeligere som en del av det norske medielandskapet. Selv om Afrika.no er å anse som et selvstendig, redaksjonelt produkt, jobber Afrika.no etter Fellesrådets etiske retningslinjer og formål: Nemlig å utfordre ode strukturene i Afrika og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet. I tillegg til å være et (lavterskel) tilbud både for de som ønsker å lære mer om- og praktisere journalistikk, og for folk som har journalistisk bakgrunn/erfaring fra tidligere, fungerer redaksjonen som en sentral møteplass for mennesker med interesse for å lære mer om, og formidle, aktuelle trender og tendenser på det afrikanske kontinentet. Et viktig mål frem mot 2025 er å øke andelen egenprodusert stoff i redaksjonen.

Sosiale medier
For å skape engasjement og nå nye grupper er det avgjørende for Fellesrådet at vi er tilstede og kommuniserer i de sosiale mediene våre målgrupper bruker. Vi er på Facebook, Instagram og Twitter. Facebook er Fellesrådets hovedkanal i sosiale medier og det er der vi treffer flest. På Facebook deler vi siste nytt fra organisasjonen, arrangementer vi avholder og andre nyheter og morsomme artikler og videoer fra internasjonale og afrikanske kilder.

Redaksjonelle medier
Det er viktig for Fellesrådet å benytte seg av redaksjonelle medier for ekstern kommunikasjon. I tråd med våre kommunikasjonsmål om å sette dagsorden i prioriterte saker og være raskt synlige i aktuelle nyhetssaker er nasjonale medier en viktig kanal for oss.

Nettsiden
Fellesrådets nettsider ble fornyet i 2016, men skal også videreutvikles slik at inngangen til nettsiden er mer oversiktlig, informasjonen om organisasjonen og våre utvalg er lett å finne, samt at nettsiden i størst mulig grad legger til rette for rekruttering av nye medlemmer. På nettsiden legger vi ut ledige jobber, informasjon om arrangementer og andre relevante nyheter fra organisasjonen.

Nyhetsbrev
Fellesrådet sender ut nyhetsbrevet AfrikaInfo hver 1-2 måned, avhengig av hvor mye nytt vi har å dele med våre medlemmer. Nyhetsbrevet er ment for at det skal bli lettere for våre medlemmer å ha en oversikt over hva som skjer, samt at vi ønsker at de skal kjenne på en økt tilhørighet til organisasjonen. I nyhetsbrevet sender vi ut informasjon om organisasjonen, arrangementer, pågående kampanjer og kronikker vi har skrevet.

Podkast
Vi bruker podkast til å publisere opptak av seminarer vi har arrangert for de som ikke hadde mulighet til å delta, samt at vi produserer en podkastserie for de som er interessert i tematikker knyttet til avkolonisering og afrikansk historie. Podkastene lyttes til av mange og er blitt en viktig del av vårt informasjonsarbeid.

Arrangementer
Organisasjonen avholder månedlig seminarrekken Afrika Nå, samt en rekke andre arrangementer om relevante tematikker, både alene og i samarbeid med ulike samarbeidspartnere. Arrangementene gir oss anledning til å møte våre målgrupper, engasjere, informere og åpne opp for dialog og spørsmål om de tematikkene vi jobber med. Fellesrådets deltakelse på eksterne arrangementer bidrar også til at organisasjonen blir bedre kjent for målgruppene.

Publikasjoner
Vi ga tidligere ut rapporter om sentrale tematikker som vi arbeidet med, noe vi ikke har gjort like mye av de siste tre årene. Dette er et arbeid vi ønsker å ta opp igjen. Vi publiserer en årsrapport hvert år som belyser arbeidet til organisasjonen det siste året, resultater og peker ut veien videre.


Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.