Fellesrådet for Afrika Meny

Vedtekter For Fellesrådet for Afrika

Vedtatt på årsmøtet 2002, revidert på årsmøtene 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

§ 1: Formål
Fellesrådet for Afrika skal utfordre forhold og strukturer i afrikanske land, i Norge og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet.

§ 2: Medlemskap
Alle enkeltpersoner og enkeltorganisasjoner kan bli medlem av Fellesrådet for Afrika. Medlemskap av organisasjoner vedtas av styret. Enkeltmedlemmer blir registrert som medlem ved innbetaling av kontingent.

Fellesrådet for Afrika har to ulike medlemstyper:

1. Enkeltmedlemskap
2. Organisasjonsmedlemskap

§ 3: Partnerskap/Samarbeid
Fellesrådet for Afrika kan inngå både kortsiktige og langsiktige samarbeid med lokale initiativ og organisasjoner. Inngåelse av nye partnerskap skal godkjennes av styret i Fellesrådet, og fremlegges som orientering for årsmøtet.

§ 4: Fellesrådets organer
Fellesrådet for Afrika sine organer er:

a) Årsmøtet

b) Styret

c) Arbeidsutvalget

d) Sekretariatet

e) Utvalgene

f) Redaksjonen for Afrika.no

§ 5: Årsmøtet
a) Årsmøtet er Fellesrådets høyeste organ, og skal avholdes en gang i året, normalt i løpet av april/mai. Årsmøtets vedtak er bindende for alle ledd i organisasjonen.

b) Følgende frister skal overholdes i forbindelse med Årsmøte:

● Innkalling skal sendes til medlemmer 6 uker før Årsmøtet avholdes.

● Agenda og saksdokumenter sendes ut 4 uker før Årsmøtet avholdes.

Utsending av årsmelding, regnskap, politisk plattform, forslag til virksomhetsplan, valgkomiteens innstilling og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal skje senest 4 uker før årsmøtet.

c) Møterettigheter
Alle medlemmer har møterett på Fellesrådets årsmøte. Alle medlemmer har møte- tale og forslagsrett, samt stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Organisasjoner kan sende inntil to delegat(er) på årsmøtet og har en stemme totalt. Medlemmer må ha betalt medlemskontingent senest en måned før årsmøtet og være påmeldt senest 1 uke før årsmøtet for å ha stemmerett.

d) Vedtekter
Vedtektene skal revideres annethvert år på Årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare gjøres av Årsmøtet med 2⁄3 dels flertall. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt senest 4 uker før årsmøtet.

e) Behandling av saker
Fellesrådets årsmøte skal behandle:

● Årsmelding

● Regnskap og revisjon for foregående år

● Budsjett for inneværende regnskapsår (som orientering)

● Handlingsplan for sekretariatet

● Politisk plattform (dersom den skal revideres)

● Vedtekter (dersom disse skal revideres)

● Valg av styre og valgkomite

● Valg av revisor

f) På årsmøtet velges følgende verv:
Styret

● 1 styreleder (velges for 2 år)

● 2 nestledere (velges for 2 år)

● 6 styremedlemmer

Valgkomite

● 2-3 valgkomitemedlemmer

● 1 varamedlem til valgkomite

2-4 styremedlemmer skal være representanter fra de frivillige i Fellesrådet. Det etterstrebes at styret har erfaring med økonomistyring og arbeidsgiveransvar. Blant styremedlemmene skal det også tilstrebes afrikansk bakgrunn og kjønnsbalanse.

Valgkomité
Valgkomiteen består av to til tre personer. I tillegg velges ett varamedlem. Valgkomiteen skal etterstrebe å fylle de ulike kvalifikasjonene på bakgrunn av den erfaring/rolle som er beskrevet i vedtektene. Utover dette skal valgkomiteen legge vekt på å finne en god kjønnsbalanse og sikre at nominerte kandidater står inne for Fellesrådets politiske plattform.

Valgkomiteen skal intervjue sentrale aktører i organisasjonen for å kartlegge organisasjonens behov, og aktuelle navn både i og utenfor organisasjonen. Valgkomiteens innstilling skal være daglig leder i hende 5 uker før Årsmøtet, slik at det kan sendes ut med sakspapirene.

Valg av revisor
Revisor velges for ett år av gangen. Fellesrådet skal strebe etter et bytte av revisor minst hvert åttende år.

Ekstraordinært årsmøte
Det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst halvparten av styrets medlemmer, 1/3 av medlemsorganisasjonene eller minst 10 % av medlemmene krever det.

§ 6: Styret
Styret er Fellesrådets høyeste organ mellom Årsmøtene. Styret har ansvar for de strategiske og langsiktige avgjørelsene for organisasjonen. Styreperioden er ettårig og varer fra Årsmøte til Årsmøte. Styret skal bestå av 9 personer, alle velges på Årsmøtet. Alle styremedlemmer må stå inne for Fellesrådets politiske plattform.

Styret kan konstituere seg med inntil 2 medlemmer dersom det skulle falle fra styremedlemmer i styreperioden.

Styremøtene
Det skal avholdes styremøter 6-8 ganger i året, og skal ledes av Styreleder. Daglig leder/sekretariatet har ansvar for å føre referat fra styremøtetene. Styremøtene er åpne for alle som ønsker å observere/lytte til styremøtediskusjoner. Dersom minst en styrerepresentant fremmer forslag om dette, kan styret velge å lukke styremøtet.

Rettigheter i Styremøtene
Styret er vedtaksdyktig når halvparten av styret deltar i stemmegivning. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Sekretariatet har møte og forslagsrett, men ikke stemmerett i Styret. Daglig leder har møteplikt. Utvalgsledere har møte-, tale- og forslagsrett i relevante saker, men ikke stemmerett.

Styrets oppgaver
a) Utarbeide forslag til handlingsplan og rammebudsjett til årsmøtet

b) Påse at sekretariatet utfører punktene i handlingsplanen, og at de gjennomføres i henhold til rammebudsjettet

c) Har det overordnede ansvaret for organisasjonens økonomi

d) Påse at regnskapet føres og revideres i henhold til gjeldende lover og forskrifter

d) Gå gjennom saker til Årsmøtet og gi sin innstilling

e) Godkjenne inngåelse av nye avtaler

f) Ansette daglig leder

g) Ha arbeidsgiveransvar for daglig leder

§ 7 Daglig leder
Daglig leder har hovedansvaret for organisasjonens drift. Herunder personalansvar og arbeidsgiveransvar for sekretariatet. Daglig leder har hovedansvar for å representerer organisasjonen utad. Daglig leder ansettes av styret på åremål med 4 års varighet.

§ 8: Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av styreleder og to nestledere. Arbeidsutvalget skal forberede styremøtene, ta avgjørelser i mindre viktige saker, samt i saker det av tidshensyn ikke er mulig å ta opp i styret. Arbeidsutvalget skal i samarbeid med daglig leder ha økonomisk oversikt. Arbeidsutvalget har arbeidsgiveransvar overfor daglig leder. Arbeidsutvalget har ansvar for å sikre at ansettelsesprosesser skjer i tråd med ”Fellesrådets retningslinjer for ansettelser.”

§ 9: Utvalg
Fellesrådet for Afrika har flere faste utvalg. Ønsker frivillige, sekretariatet eller styret i løpet av året å opprette nye utvalg må deres mandat vedtas av styret. Dersom man ikke lenger har aktivitet til å fylle et fast utvalg, kan utvalget vedtas nedlagt av styret i samråd med sekretariatet og de frivillige.

a. Redaksjonen for Afrika.no: Redaksjonen har sammen med redaktør for Afrika.no ansvar for det redaksjonelle innholdet på nettsiden i tråd med virksomhetsplanen og styrets overordnede signaler.

b. De øvrige utvalgene i Fellesrådet jobber både tematisk med utviklingspolitiske problemstillinger og med spesifikke land og regioner. Utvalgene i Fellesrådet står fritt til å påta seg oppgaver, gitt at de operer i tråd med organisasjonens formål, vedtekter og politisk plattform, samt i samråd med sekretariatet og styret.

§ 10: Sekretariatet
Fellesrådet har et sekretariat som ledes av en daglig leder. Sekretariatet skal gjennomføre de vedtak som fattes av styret og årsmøtet. Sekretariatet er underlagt styret og daglig leder rapporterer til styret.

Sekretariatets hovedfunksjon er å:

a) Følge opp styrets vedtak og politiske mål

b) Forberede saker til styret

c) Sørge for god intern kommunikasjon mellom ulike organer i Fellesrådet

d) Holde tilknyttede organisasjoner underrettet om virksomheten

e) Ha løpende kontakt med norske myndigheter og norske og internasjonale partnere

Øvrige retningslinjer for sekretariatet beskrives i egne stillingsinstrukser som vedtas og revideres av styret.

§ 11: Suspensjon og utelukkelse
Ved varslingssaker skal Styret ta stilling til om saken tilsier utelukkelse av individ/organisasjonsmedlem. Dersom individet/organisasjonen har opptrådt i strid med eller har til hensikt å undergrave Fellesrådets etiske retningslinjer, Fellesrådets formål og/eller politiske plattform vil det være grunn til å vurdere suspensjon. Et sittende AU kan beslutte eksklusjonssaker. Årsmøtet skal orienteres om eksklusjoner som er foretatt. Vedtak om eksklusjon kan ankes til styret.

Se mer uttømmende detaljer i etiske retningslinjer og rutinen for varsling.

Ved internasjonale partnerskap gjelder de samme reglene.

§ 12: Oppløsning
Ved oppløsning av Fellesrådet for Afrika, skal organisasjonens midler tilfalle formål i samsvar med Fellesrådets virksomhet. Et vedtak om oppløsning må behandles og vedtas av to påfølgende ordinære årsmøter med 2/3 flertall.


Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.