Fellesrådet for Afrika Meny

Vedtekter For Fellesrådet for Afrika

Vedtatt på årsmøtet 2002, revidert på årsmøtene 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023.


§ 1: Formål
Fellesrådet for Afrika skal utfordre forhold og strukturer i afrikanske land, i Norge og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet.

§ 2: Medlemskap
Alle enkeltpersoner og enkeltorganisasjoner kan bli medlem av Fellesrådet for Afrika. Medlemskap av organisasjoner vedtas av styret. Enkeltmedlemmer blir registrert som medlem ved innbetaling av kontingent.

Fellesrådet for Afrika har to ulike medlemstyper:
1. Enkeltmedlemskap
2. Organisasjonsmedlemskap

§ 3: Partnerskap/Samarbeid

Fellesrådet for Afrika kan inngå både kortsiktige og langsiktige samarbeid med lokale initiativ og organisasjoner. Inngåelse av nye partnerskap skal godkjennes av styret i Fellesrådet, og fremlegges som orientering for årsmøtet.

§ 4: Fellesrådets organer

Fellesrådet for Afrika sine organer er:
a) Årsmøtet
b) Styret
c) Arbeidsutvalget
d) Sekretariatet
e) Utvalgene
f) Redaksjonen for Afrika.no

§ 5: Årsmøtet

a) Årsmøtet er Fellesrådets høyeste organ, og skal avholdes en gang i året, normalt i løpet av
april/mai. Årsmøtets vedtak er bindende for alle ledd i organisasjonen.

b) Følgende frister skal overholdes i forbindelse med Årsmøte:
● Innkalling skal sendes til medlemmer 6 uker før Årsmøtet avholdes.
● Agenda og saksdokumenter sendes ut 3 uker før Årsmøtet avholdes.
Årsmelding, politisk plattform, forslag til handlingsplan og eventuelle forslag til
vedtektsendringer skal sendes ut senest 3 uker før.

Valgkomiteens innstilling og regnskap sendes ut senest 1 uke før.

c) Møterettigheter
Alle medlemmer har møterett på Fellesrådets årsmøte. Alle medlemmer har møte- tale og forslagsrett, samt stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Organisasjoner kan sende inntil to delegat(er) på årsmøtet og har en stemme totalt. Medlemmer må ha betalt medlemskontingent senest en måned før årsmøtet og være påmeldt senest 1 uke før årsmøtet for å ha stemmerett.

d) Vedtekter
Vedtektene skal revideres annethvert år på Årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare gjøres av Årsmøtet med 2⁄3 dels flertall. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt senest 4 uker før årsmøtet.

e) Behandling av saker

Fellesrådets årsmøte skal behandle:
● Årsmelding
● Regnskap og revisjon for foregående år
● Budsjett for inneværende regnskapsår (som orientering)
● Handlingsplan for sekretariatet
● Politisk plattform (dersom den skal revideres)
● Vedtekter (dersom disse skal revideres)
● Valg av styre og valgkomite
● Valg av revisor

f) På årsmøtet velges følgende verv:
Styret
● 1 styreleder (velges for 2 år)
● 2 nestledere (velges for 2 år)
● 6 styremedlemmer
Valgkomite
● 2-3 valgkomitemedlemmer
● 1 varamedlem til valgkomite
2-4 styremedlemmer skal være representanter fra de frivillige i Fellesrådet. Det etterstrebes at styret har erfaring med økonomistyring og arbeidsgiveransvar. Blant styremedlemmene skal det også tilstrebes afrikansk bakgrunn og kjønnsbalanse.

Valgkomité
Valgkomiteen består av to til tre personer. I tillegg velges ett varamedlem. Valgkomiteen skal etterstrebe å fylle de ulike kvalifikasjonene på bakgrunn av den erfaring/rolle som er beskrevet i vedtektene. Utover dette skal valgkomiteen legge vekt på å finne en god kjønnsbalanse og sikre at nominerte kandidater står inne for Fellesrådets politiske plattform. Valgkomiteen skal samle innspill fra sentrale aktører i organisasjonen for å kartlegge organisasjonens behov, og aktuelle navn både i og utenfor organisasjonen. Valgkomiteens innstilling skal være daglig leder i hende 2 uker før Årsmøtet, slik at det kan sendes ut med sakspapirene.

Valg av revisor
Revisor velges for ett år av gangen. Fellesrådet skal strebe etter et bytte av revisor minst hvert åttende år.

Ekstraordinært årsmøte
Det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst halvparten av styrets medlemmer, 1/3 av medlemsorganisasjonene eller minst 10 % av medlemmene krever det.

§ 6: Styret

Styret er Fellesrådets høyeste organ mellom Årsmøtene. Styret har ansvar for de strategiske og langsiktige avgjørelsene for organisasjonen. Styreperioden er ettårig og varer fra Årsmøte til Årsmøte. Styret skal bestå av 9 personer, alle velges på Årsmøtet. Alle styremedlemmer må stå inne for Fellesrådets politiske plattform. Styret kan konstituere seg med inntil 2 medlemmer dersom det skulle falle fra styremedlemmer i styreperioden.

Styremøtene
Det skal avholdes styremøter 6-8 ganger i året, og skal ledes av Styreleder. Daglig leder/sekretariatet har ansvar for å føre referat fra styremøtetene. Styremøtene er åpne for alle som ønsker å observere/lytte til styremøtediskusjoner. Dersom minst en styrerepresentant fremmer forslag om dette, kan styret velge å lukke styremøtet.

Rettigheter i Styremøtene
Styret er vedtaksdyktig når halvparten av styret deltar i stemmegivning. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Sekretariatet har møte og forslagsrett, men ikke stemmerett i Styret. Daglig leder har møteplikt. Utvalgsledere har møte-, tale- og forslagsrett i relevante saker, men ikke stemmerett.

Styrets oppgaver
a) Utarbeide forslag til handlingsplan og rammebudsjett til årsmøtet
b) Påse at sekretariatet utfører punktene i handlingsplanen, og at de gjennomføres i henhold til rammebudsjettet
c) Har det overordnede ansvaret for organisasjonens økonomi
d) Påse at regnskapet føres og revideres i henhold til gjeldende lover og forskrifter
e) Gå gjennom saker til Årsmøtet og gi sin innstilling
f) Godkjenne inngåelse av nye avtaler
g) Ansette daglig leder
h) Ha arbeidsgiveransvar for daglig leder

§ 7 Daglig leder

Daglig leder har hovedansvaret for organisasjonens drift. Herunder personalansvar og arbeidsgiveransvar for sekretariatet. Daglig leder har hovedansvar for å
representerer organisasjonen utad. Daglig leder ansettes av styret på åremål med 4 års varighet.

§ 8: Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av styreleder og to nestledere. Arbeidsutvalget skal forberede styremøtene, ta avgjørelser i mindre viktige saker, samt i saker det av tidshensyn ikke er mulig å ta opp i styret. Arbeidsutvalget skal i samarbeid med daglig leder ha økonomisk oversikt. Arbeidsutvalget har arbeidsgiveransvar overfor daglig leder. Arbeidsutvalget har ansvar for å sikre at ansettelsesprosesser skjer i tråd med ”Fellesrådets retningslinjer for ansettelser.”

§ 9: Utvalg

Fellesrådet for Afrika har flere faste utvalg. Ønsker frivillige, sekretariatet eller styret i løpet av året å opprette nye utvalg må deres mandat vedtas av styret. Dersom man ikke lenger har aktivitet til å fylle et fast utvalg, kan utvalget vedtas nedlagt av styret i samråd med sekretariatet og de frivillige.

a. Redaksjonen for Afrika.no: Redaksjonen har sammen med redaktør for Afrika.no ansvar for det redaksjonelle innholdet på nettsiden i tråd med handlingsplanen og styrets overordnede signaler.
b. De øvrige utvalgene i Fellesrådet jobber både tematisk med utviklingspolitiske problemstillinger og med spesifikke land og regioner. Utvalgene i Fellesrådet står fritt til å påta seg oppgaver, gitt at de operer i tråd med organisasjonens formål, vedtekter og politisk plattform, samt i samråd med sekretariatet og styret.

§ 10: Sekretariatet

Fellesrådet har et sekretariat som ledes av en daglig leder. Sekretariatet skal gjennomføre de vedtak som fattes av styret og årsmøtet. Sekretariatet er underlagt styret og daglig leder rapporterer til styret.
Sekretariatets hovedfunksjon er å:
a) Følge opp styrets vedtak og politiske mål
b) Forberede saker til styret
c) Sørge for god intern kommunikasjon mellom ulike organer i Fellesrådet
d) Holde tilknyttede organisasjoner underrettet om virksomheten
e) Ha løpende kontakt med norske myndigheter og norske og internasjonale partnere

Øvrige retningslinjer for sekretariatet beskrives i egne stillingsinstrukser som vedtas og
revideres av styret.

§ 11: Suspensjon og utelukkelse

Ved varslingssaker skal Styret ta stilling til om saken tilsier utelukkelse av individ/organisasjonsmedlem. Dersom individet/organisasjonen har opptrådt i strid med eller har til hensikt å undergrave Fellesrådets etiske retningslinjer, Fellesrådets formål og/eller politiske plattform vil det være grunn til å vurdere suspensjon. Et sittende AU kan beslutte eksklusjonssaker. Årsmøtet skal orienteres om eksklusjoner som er foretatt. Vedtak om eksklusjon kan ankes til styret. Se mer uttømmende detaljer i etiske retningslinjer og rutinen for varsling. Ved internasjonale partnerskap gjelder de samme reglene.

§ 12: Oppløsning

Ved oppløsning av Fellesrådet for Afrika, skal organisasjonens midler tilfalle formål i samsvar med Fellesrådets virksomhet. Et vedtak om oppløsning må behandles og vedtas av to påfølgende ordinære årsmøter med 2/3 flertall.

Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.